Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Detaljerad information om hantering av personuppgifter

När vi hanterar dina personuppgifter

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken laglig grund och hur länge vi sparar uppgifterna för respektive behandling.

Hantera beställningar av varor och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera be­ställningar av varor och tjänster.

Uppfylla avtal. Om beställningen genomförs av en­skild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig. 

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som det är nödvändigt för att hantera din beställning och för en tid om tio (10) år därefter för att hantera och bemöta rättsliga krav. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

Hantera kund- eller leverantörsförhållandet

Personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera vårt kund- eller leverantörsförhållande.

Uppfylla avtal. Om avtalet har träffats med en enskild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras under kund- eller leverantörsförhållandet och för en tid om 10) år därefter för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet

Personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att avidentifiera dessa i syfte att ta fram statistik. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare eller till dess att statistiken raderas.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

Personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial.
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och externa personer.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om ett (1) år räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation och därefter för en period om tio (10) år för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Kommunicera och lämna erbjudande i olika kanaler

Personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler om våra produkter och tjänster i olika kanaler.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under kundförhållandet och för en tid om tolv (12) månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av återrekrytering. Om vi inte har något kundförhållande bevaras uppgifterna för detta syfte under en period om tre (3) månader räknat från insamlingen av uppgifterna.

Hantera våra nyhetsbrev

Personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera våra nyhetsbrev.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte tillsvidare och till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter

Personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Hälsouppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Utbildningsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter.

Uttryckligt samtycke. Behandling av eventuella särskilda kategorier av personuppgifter om hälsa sker endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke som inhämtas i samband med att du registrerar dig för en utbildning, ett event eller en aktivitet som vi genomför.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som är nödvändig för att genomföra aktiviteten, samt för en tid om tolv (12) månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera aktiviteten samt för att bjuda in till nya aktiviteter. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)). Eventuella hälsouppgifter som samlats in för detta syfte bevaras endast under den tid som är nödvändigt för att genomföra aktiviteten och raderas därefter. Bild- och ljudmaterial som samlats in bevaras tillsvidare och till dess att materialet raderats om det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att dokumentera verksamheten. 

Besvara frågor

Personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara din fråga.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under kundförhållandet och för en tid om tio (10) år därefter för att hantera och bemöta rättsliga krav. Om vi inte har något kundförhållande bevaras personuppgifter för detta syfte under en period om ett (1) år räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation.

Genomföra enkätundersökningar

Personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra produkter och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare eller till dess att statistiken raderas.

Tillhandahålla våra appar och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Profiluppgifter
 • Tekniska uppgifter

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor för appen eller tjänsten.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt, varefter uppgifterna raderas.

Kommunicera om våra appar och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Tekniska uppgifter

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor för appen eller tjänsten.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt, varefter uppgifterna raderas.

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

Personuppgifter

Laglig grund

 • Tekniska uppgifter.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser i syfte att tillhandahålla en bättre användarupplevelse.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under ditt besök och för en tid om tolv (12) månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en bättre användarupplevelse. 

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för en tid om tre (3) månader för detta syfte. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare eller till dess att statistiken raderas.

Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte

Personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet på våra webbplatser och i våra appar och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om en (1) månad räknat från tidpunkten för samtalet.

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

Personuppgifter

Laglig grund

 • Samtliga berörda kategorier av personuppgifter.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser och i våra appar och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt. Personuppgifter i loggar bevaras för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera felsökning och incidenter under en tid om tolv (12) månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Personuppgifter

Laglig grund

 • Samtliga kategorier av personuppgifter som är nöd­vändiga för att i det enskilda fallet hantera och be­möta det rättsliga kravet.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Personuppgifter

Laglig grund

 • Samtliga kategorier av personuppgifter som är nöd­vändiga för att uppfylla den rättsliga skyldigheten.

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvän­dig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet. Som exempel bevaras personuppgifter i bokföringsmaterial i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades enligt bokföringslagen (1999:1078).

När vi delar dina personuppgifter med olika mottagare

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd av vilken laglig grund.

Koncernbolag

Hantera beställningar av varor och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera be­ställningar av varor och tjänster.

Kommunicera och lämna erbjudande i olika kanaler

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler om våra produkter och tjänster i olika kanaler.

Samarbetspartners

Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter.

Sociala nätverksplattformar

Kommunicera och lämna erbjudande i olika kanaler

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler om våra produkter och tjänster i olika kanaler.

Kommunicera om våra appar och tjänster

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om våra appar och tjänster.

Externa personer

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

Personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial.
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och externa personer.

Övriga mottagare

Ändamål

Laglig grund för överföringen

Hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och förvärvarens berättigade intresse av att genomföra sammanslagningen eller försäljningen.

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvän­dig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Svara på en laglig förfrågan

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Berättigat intresse eller uppfylla rättslig skyldighet. I den utsträckning vi är skyldiga att besvara en laglig förfrågan behandlas personuppgifter för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. I annat fall sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och förfrågarens berättigade intresse av att vi svarar på förfrågan.

Kategorier av personuppgifter

I tabellen nedan hittar du ytterligare information om vilka kategorier av uppgifter som vi hanterar.

Kategori av uppgift

Exempel på uppgifter

Användargenererade uppgifter

Uppgifter som du själv lämnar vid användning av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster.

Uppgift om klick och besök och i övrigt ditt beteende på våra webbplatser, i våra digitala kanaler och i våra appar och tjänster.

Bild- och ljudmaterial

Uppgift som din bild som fotograferats eller din röst som har spelats in.

Fotografi, film, ljudfil.

Hälsouppgifter

Uppgifter om din hälsa.

Allergier eller annan intolerans.

Identitetsuppgifter

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Namn, personnummer, användarnamn, IP-adress.

Kommunikation

Uppgifter som ingår i kommunikation med oss.

Innehåll i mejl.

Kontaktuppgifter

Uppgifter som gör det möjligt för oss att kontakta dig.

Adress, telefonnummer, e-postadress.

Orderuppgifter

Uppgifter om beställd vara eller tjänst.

Vara, tjänst, leveranstid, pris.

Organisatoriska uppgifter

Uppgifter relaterat till din organisation

Titel, namn på företag eller organisation, adress till namn eller organisation.

Profiluppgifter

Uppgifter om din användarprofil vid användning av våra appar och tjänster.

Profilinställningar.

Tekniska uppgifter

Tekniska uppgifter relaterat till den enhet som du använder vid användning av våra webbplatser, appar och tjänster.

Version av app, uppgift om enhet, operativsystem, webbläsare, skärmstorlek, Internetuppkoppling.

Utbildningsuppgifter

Uppgifter relaterat till utbildningar som du deltagit i.

Uppgift om genomförd utbildning.

Back to store
Close