Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Integritetspolicy

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspoli­cyn omfattar hantering av personuppgifter vid användning av våra webbplatser, digitala kanaler och i samband med användning av de tjänster och appar som hänvisar till denna policy.

Integritetspolicyn omfattar inte den hantering av personuppgifter som vi genomför för våra kunders räkning som så kallat personuppgiftsbiträde. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde, se vår dataskyddsinformation.

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgär­der för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem omfattas av denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy omfattar dig som är:

 • Användare av våra webbplatser och digitala kanaler, samt våra appar och tjänster som hänvi­sar till denna policy.
 • Kontaktperson hos en kund, leverantör eller samar­betspartner till ett bolag inom Infobric-koncernen.
 •  Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med bolag inom Infobric-koncernen.

Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?

Infobric AB ansvarar för hanteringen av personuppgifter vid användning av våra webbplatser gemen­samt med respektive berört koncernbolag. Berörda bolag i Infobric-koncernen har ingått ett gemensamt arrangemang för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.

Respektive bolag inom Infobric-koncernen ansvarar dock i övrigt ensamt för sin egen respektive be­handling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till bolagen i Infobric-koncernen hittar du längre ner.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du kontaktar oss, besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler, anmäler dig till en utbildning eller ett event, skapar ett användarkonto i våra appar eller deltar i en enkätundersökning.

Koncernbolag

Bolagen i Infobric-koncernen samarbetar med varandra och delar uppgifter sinsemellan, t.ex. för att besvara frågor eller för att kommunicera erbjudanden. Se längre ner under avsnittet om vilka motta­gare som personuppgifter delas med för mer information.

Sociala nätverksplattformar

Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.

Samarbetspartners

Vi kan samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi genomför ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.

Allmänt tillgängliga källor

Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

Externa personer

Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina per­sonuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter.

Hantera beställningar av varor och tjänster

När du beställer varor och tjänster hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att regi­strera beställningen och kommunicera med dig angående beställningen.

Hantera kund- eller leverantörsförhållandet

Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till ett bolag inom Infobric-koncernen hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller sam­arbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att admini­strera fakturor.

Följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet

Vi hanterar dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till ett bolag inom Infobric-koncernen när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler

Vi hanterar dina personuppgifter för att lämna erbjudanden och anpassad kommunikation till dig från oss och våra samar­betspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avre­gistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslän­ken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webb­platser, digitala kanaler, appar och tjänster.

Hantera våra nyhetsbrev

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhets­brevet.

Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter

När du anmäler dig till en utbildning, ett event eller annan aktivitet som vi arrangerar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra utbildningen, eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande eller för att kommunicera med dig om utbildningen, eventet eller aktiviteten. 

Besvara frågor

Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, hanterar vi dina personuppgifter som du delar med oss för att kunna besvara din fråga.

Genomföra enkätundersökningar

Vi hanterar dina personuppgifter om du deltar i en enkätundersökning som vi genomför, t.ex. i våra digitala kanaler eller i utskick, i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra produkter och tjänster. 

Tillhandahålla våra appar och tjänster

Om du har registrerat ett användarkonto för en app eller en tjänst som tillhandahålls av ett bolag inom Infobric-koncernen och som hänvisar till denna policy, t.ex. appen Ease CheckIn, hanterar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den aktuella appen eller tjänsten till dig, t.ex. för att ge dig till­gång till appen eller tjänsten och för att hantera ditt användarkonto. Du behöver lämna den information som vi efterfrågar när du registrera ditt användarkonto. I annat fall kan du inte använda appen eller tjänsten.

Kommunicera om våra appar och tjänster

Om du använder våra appar och tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. meddela dig om uppdateringar till appen eller tjänsten, lämna driftinformat­ion eller för att besvara frågor som du har om appen eller tjänsten.

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, han­terar vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser.

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjäns­ter

Om du använder våra webbplatser, digitala kanaler eller appar och tjänster som hänvisar till denna policy använder vi dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera hur våra digitala kanaler, appar och tjänster används, t.ex. för att samla in och analysera besöks- och användarstatistik om hur du använder våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster.  

Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte

Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få information om detta i samband med att du ringer in och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal spelas in för detta syfte.

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webb­platser, samt i våra appar och tjänster, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhets­kopiering.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgif­ter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Vilka mottagare delar vi personuppgifter med?

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi delar dina uppgifter med olika motta­gare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

Koncernbolag

Bolagen inom Infobric-koncernen samarbetar med varandra och delar därför information med varandra, t.ex. för att hantera beställningar av varor och tjänster eller för att kommunicera erbjudan­den.

Samarbetspartners

I samband med event och andra aktiviteter delar vi personuppgifter med de samarbetspartners som vi arrangerar aktiviteten tillsammans med.

Sociala nätverksplattformar

Vi använder oss av olika sociala nätverksplattformar, t.ex. för att kommunicera erbjudanden eller för att lämna information om våra appar och tjänster, och i samband med det delar vi viss information med dessa sociala nätverksplattformar.

Externa personer

När vi kommunicerar, t.ex. genom e-post, med externa personer delar vi de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till den externa personen.

Tjänsteleverantörer

För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikations­tjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleve­rantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi an­svarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:

 • hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,
 • hantera och bemöta rättsliga krav,
 • uppfylla rättsliga skyldigheter, och
 • svara på en laglig förfrågan.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personupp­gifter som vi har samlat in om dig.  

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.
 • Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
 • Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
 • Begära radering under vissa omständigheter, men inte om vi exem­pelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en av­registeringslänk i utskick­et.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.
 • Flytta din data (dataportabilitet) under visas omständigheter genom att begära att få en ko­pia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (da­ta­por­tabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Var vi behandlar personuppgifter

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåt­gärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. dataöverföringsavtal.

Om du vill veta vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner.

Uppdateringar till denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterli­gare in­form­ation eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller ge­nom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns allt publice­rad på denna sida.

Har du några frågor?

Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättig­heter gällande är du välkommen att kontakta oss. För kontaktuppgifter till bolagen i Infobric-koncernen, se tabellen nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klago­mål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen i Sverige).

Bolag

Kontaktuppgifter

Infobric AB

Org.nr: 556646-2940

Telefonnummer: +46(0)36 – 34 03 02

Adress: Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping

Dataskyddsombudet: dataskyddsombud@infobric.se

TelliQ AB

Org.nr: 556733-7430

Telefonnummer: +46(0)589 – 123 70

Adress: Glasbruksgata 1, 732 31 Arboga

E-post: info@telliq.com

Dataskyddsombudet: dataskyddsombud@telliq.se

Back to store
Close